SPLOŠNI POGOJI

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE

FIT VAROVANJE, d.d.

za izvajanje storitev zasebnega varovanja

 

1. člen

Kontaktni podatki pogodbenih strank in način komuniciranja

 

Naročnik in izvajalec (pogodbeni stranki) v Pogodbi opredelita svoje kontaktne podatke, preko katerih komunicirata, in sicer praviloma naslov oziroma sedež, elektronski naslov in telefonsko številko.

 

Dokumentacijo praviloma pošiljata po pošti na naslov oziroma sedež druge stranke, lahko pa tudi v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov, naveden v Pogodbi.

 

Pogodbeni stranki lahko tudi poimensko opredelita odgovorne osebe, pooblaščene za izvrševanje Pogodbe.

 

Na strani izvajalca so kontaktni podatki naslednji:

 

FIT VAROVANJE, d.d.

Mala ulica 1, 1000 Ljubljana

info@fitvarovanje.si

00 386 (0)1 431 03 13

 

Sprejem naročil (med delavniki v času od 07:00 do 15:00)

operativa@fitvarovanje.si

00 386 (0)1 431 03 13

 

Sprejem informacij o okvarah (med delavniki v času od 07:00 do 15:00)

servis@fitvarovanje.si

00 386 (0)1 431 03 13

 

Varnostno nadzorni center - VNC (vse dni v tednu od 00:00 do 24:00)

00 386 (0)1 425 43 44

00 386 (0)41 612 518

 

 

 

 

2. člen

 

Pooblaščene kontaktne osebe naročnika in kontakt izvajalca

 

Naročnik je ob priključitvi alarmnega sistema na objektu na Varnostno nadzorni center (VNC) dolžan navesti pooblaščene kontaktne osebe. Naročnik navede pooblaščene kontaktne osebe z imenom in priimkom, njihov kontakt in način njihovega obveščanja, pooblaščene kontaktne osebe naročnika pa si lahko izberejo posebno geslo za dokazovanje svoje istovetnosti v primeru klica na VNC.

 

Operater VNC v primeru poziva, ko je potrebno obveščati pooblaščene kontaktne osebe naročnika, le-te kontaktira po posredovanem vrstnem redu in na dogovorjen način.

 

Pooblaščene kontaktne osebe naročnika se na izvajalca lahko obračajo preko VNC na telefonski številki 00 386 (0)1 425 43 44 ali 00 386 (0)41 612 518.

 

V kolikor ima pooblaščena kontaktna oseba naročnika določeno posebno geslo za preverjanje istovetnosti, ga mora ob klicu povedati operaterju VNC.

 

 

3. člen

 

Ravnanje v primeru prejetega poziva

 

V primeru prejetega poziva iz alarmnega sistema tehničnega varovanja na objektu naročnika ali klica pooblaščene kontaktne osebe naročnika (v nadaljevanju poziv) na VNC operater VNC nemudoma obvesti intervencijsko službo, policijo, gasilce, drugo ustrezno službo (v nadaljevanju intervencijske službe) in/ali pooblaščeno kontaktno osebo naročnika, odvisno od zaznanih potreb na objektu.

 

 

4. člen

 

Preklic poziva zaradi napake uporabnika

 

V kolikor pride do poziva na VNC zaradi napake uporabnika, lahko le-ta poziv prekliče z uporabo ustrezne uporabniške kode v alarmnem sistemu na objektu, s čimer izklopi poziv in s tem prekliče intervencijo. V kolikor je vzpostavljen sistem izklopa poziva in preklica intervencije zaradi napake uporabnika z dodatnim geslom, lahko to s klicem na VNC uredi le pooblaščena kontaktna oseba naročnika.

 

V kolikor intervencijska služba prispe do objekta naročnika pred ustreznim preklicem poziva zaradi napake uporabnika, se intervencija zaradi napake uporabnika zaračuna v skladu s Pogodbo.

 

 

5. člen

 

Obveščanje naročnika s strani operaterja VNC

 

Operater VNC ob prejemu poziva obvesti intervencijske službe, nato pa poskuša obvestiti pooblaščeno kontaktno osebo naročnika. V kolikor vzpostavi kontakt s pooblaščeno kontaktno osebo naročnika, lahko pooblaščena kontaktna oseba naročnika po ustreznem postopku intervencijo prekliče.

 

 

6. člen

 

Nadziranje vklopov in izklopov

 

V kolikor je s Pogodbo dogovorjeno nadziranje vklopov in izklopov alarmnega sistema na objektu naročnika, mora biti pisno določen tudi režim vklopov in izklopov po posameznih dnevih v tednu.

 

V primeru kršitve določenega režima operater VNC obvesti pooblaščeno kontaktno osebo naročnika, razen če je dogovorjeno, da v tem primeru pošlje na objekt intervencijske službe.

 

 

7. člen

 

Ukrepanje ob zaznanem izpadu prenosa signala

 

Ob zaznanem izpadu prenosa signala iz objekta na VNC operater VNC poskusi obvestiti pooblaščeno kontaktno osebo naročnika, intervencijske službe pa obvesti le v primeru, če je tako z naročnikom pisno dogovorjeno oziroma če mu to naroči pooblaščena kontaktna oseba naročnika.

 

 

8. člen

 

Posebna naročila naročnika

 

Naročnik lahko izvajalcu pisno naroči, da operater VNC na določene pozive ne reagira.

 

Naročnik lahko izvajalcu pisno naroči, da operater VNC na določene pozive obvesti intervencijske službe in ne prekliče intervencije ne glede na morebiten izklop poziva in preklic intervencije s strani pooblaščene kontaktne osebe naročnika (npr. gumb za paniko).

 

Takšno pisno naročilo velja do preklica, v kolikor ni časovno omejeno.

 

 

9. člen

 

Servisni posegi na objektu

 

Operater VNC v primeru ugotovljene potrebe po servisu na alarmnem sistemu tehničnega varovanja na objektu naročnika o tem obvesti pooblaščeno kontaktno osebo naročnika.

 

 

10. člen

 

Veljavnost

 

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od dne 17.08.2020 dalje.

 

 

 

 

                                                                                     FIT VAROVANJE, d.d.

                                                                                     Direktor

                                                                                     Pavel Peter Merzel

Kontakt